[Column] Job Franken: Onze samenleving is ernstig op drift
17-03-2015 17:10:00 | Hits: 5064 | columnist: Job Franken | Tags:

Overheid en bedrijfsleven moeten nieuwe verbindingen leggen zodat ze effectiever samenwerken aan de grote uitdagingen waarvoor onze maatschappij staat. Er zou een uitwisselingsprogramma moeten komen waarbij overheid en bedrijfsleven op alle niveaus nieuwe, kwalitatief betere verbindingen leggen.

Domein-overschrijdende uitdagingen

Onze samenleving is op drie niveaus ernstig op drift: economisch als gevolg van de bankencrisis, ecologisch door de uitputting van onze bodemschatten en de verandering van het klimaat en cultureel-moreel door doorgeslagen consumentisme en verwaarloosde verantwoordelijkheden bij het individu. Voor een duurzame samenleving moeten we zoeken naar nieuwe kwalitatief betere verbindingen, naar nieuwe vormen van samenwerking tussen alle schakels van de samenleving: maatschappij, ministerie en multinational.

Overheid en bedrijfsleven moeten een ultieme krachtsinspanning leveren om de economie draaiende te houden. Tegelijkertijd moeten de kosten op een groot aantal dossiers zoals Zorg, Klimaat en Infrastructuur, stevig in de hand worden gehouden.

Onbenut Potentieel

Zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgaven kant kunnen overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan om tot een verregaande verbetering te komen van hun samenwerking. Beiden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van beleid en uitvoering. De relatie tussen overheid en bedrijfsleven kent nog veel onbenut potentieel. Er is sprake van eenkennigheid. Overlegd wordt er wel, maar slechts een zeer beperkte groep insiders - werkgevers, werknemers en wetgever - wikt en beschikt.

Cultuurverschillen tussen overheid en bedrijfsleven worden uitvergroot en zijn verworden tot stereotypen. Er is weinig inzicht in elkaars processen en de wijze van besluitvorming waardoor men de achtergrond van besluiten niet begrijpt. Mede daardoor ziet het bedrijfsleven zich geconfronteerd met slecht, of slechts tegen hoge kosten uitvoerbaar, beleid. De overheid van haar kant kan weinig begrip opbrengen voor de kosten van de uitvoering of eventuele vertraging daarin.

Begrip als basis

Echte samenwerking ontstaat alleen als partijen daadwerkelijk met elkaar zijn verbonden en dat is alleen mogelijk als overheid en bedrijfsleven elkaar echt leren begrijpen. Dat begrip begint al bij het erkennen van elkaars rol en verantwoordelijkheden. Welke rol kent de overheid in de visie op de industriële ontwikkeling van ons land? Wat is de rol van de overheid bij het beschermen van vitale economische sectoren zoals energie of financiële dienstverlening? Welke verantwoordelijkheid heeft het bedrijfsleven in het creëren van een gelijk speelveld, in het concurrerend maken van de economie? Wat is de rol van het bedrijfsleven in het scheppen van de voorwaarden voor groei van de economie en welzijn van de samenleving?

Gezamenlijk constructief optrekken

Voor een betere verbinding tussen overheid en bedrijfsleven moet er antwoord komen op drie vragen.

Wat hebben overheid en bedrijfsleven gemeen? Zoek de overeenkomsten en bouw daarop verder. We kunnen daarbij leren van de landen om ons heen: zij laten op een aantal gebieden – kennis, opleiding, beloning – zien dat overheid en bedrijfsleven veel verwantschap kennen. Welke zaken moeten overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aanpakken omdat zij bepalend zijn voor de toekomst van ons land?

Denk aan dossiers als kosten van de zorg, de toekomst van het pensioenstelsel, de kosten van mobiliteit. Op deze gebieden zijn overheid en bedrijfsleven gedwongen samen te werken. Hoe krijgen partijen in dat speelveld meer verbinding?

Kijk in elkaars keuken

Er is grote behoefte aan initiatieven die overheid en bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen. Niet alleen op de hoogste niveaus maar juist tot (ver) daaronder. Landen om ons heen kunnen tot voorbeeld dienen. In Frankrijk is het heel normaal dat managers uit bedrijfsleven (tijdelijk) bij de overheid werken en omgekeerd. Dit moet zich niet beperken tot een enkel programma, maar zou structureel in alle opleidingen ingebed moeten zijn.

Want begrip ontstaat pas als je de wereld door elkaars ogen leert zien. Misschien dat de dames en heren politici hier eens hun licht over kunnen laten schijnen in plaats van de schijngevechten die ze uitvoeren rond verkiezingstijd?

Job Franken is (Copy) Writer, Consultant & Marketing Professional

 

 

Stuur jouw case in voor de Cross Media Awards 2015