TMG ziet advertentieomzet in print in eerste halfjaar 2017 met 27 procent dalen - winst van 3,1 miljoen euro slaat om in verlies van 11,4 miljoen euro
28-07-2017 08:05:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 2453 | Tags:

De resultaten van Telegraaf Media Groep over het eerste halfjaar van 2017 zijn fors lager dan over de eerste helft van 2016. Deze ontwikkeling was al zichtbaar bij de rapportage van de resultaten over de eerste vier maanden van 2017 op 26 mei. Exclusief bijzondere en eenmalige posten (vooral reorganisatielasten en de kosten die verband houden met de twee openbare biedingen) realiseert TMG in het eerste halfjaar van 2017 een negatieve EBITDA van 6,1 miljoen euro, ten opzichte van een negatieve EBITDA van 1,6 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Dit is vooral het gevolg van de verder dalende advertentie-inkomsten, mede ten gevolge van portfoliowijzigingen. Bovenstaande ontwikkeling van de EBITDA betreft de voortgezette bedrijfsactiviteiten en zijn derhalve exclusief de resultaten van Keesing Media Group, vanwege de aangekondigde verkoop en ook exclusief de resultaten van de in het radiopartnership met Talpa ingebrachte entiteiten. De verkoop van Keesing leidt na afronding tot een fors positieve liquiditeitspositie. 

TMG is recent een nieuwe fase ingegaan. Sinds 2 juli bezit Mediahuis de meerderheid (64,66%) van de aandelen van het bedrijf. Op 21 juni zijn Marc Vangeel (CEO) en Koos Boot (CFO) benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur en is de nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. TMG en Mediahuis bouwen nu samen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken. Onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur wordt focus aangebracht op de kernactiviteiten en merken van TMG. De Raad van Bestuur presenteert dit najaar haar plannen om van TMG weer een sterk en leidend mediabedrijf te maken.

Op 18 juli maakte TMG bekend dat de aandelen van Keesing worden verkocht aan een samen met Ergon Capital Partners te vormen partnership, na goedkeuring van de aandeelhouders en het advies van de medezeggenschapsraden. TMG neemt in dit nieuwe partnership een belang van 30 procent. De hierbij overeengekomen waardering voor 100 procent van de onderneming Keesing bedraagt 150 miljoen euro (enterprise value, debt and cash free). De nettokasstroom uit de transactie bedraagt naar verwachting circa 130 miljoen euro (rekening houdend met een herinvestering voor het 30 procent belang, de omvang van de beoogde financiering van het partnership en uitgaande van de bankstand van Keesing per 30 juni). De netto kasstroom wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt deze kasstroom ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken. 

 • De totale opbrengsten inclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen met 9,3 procent van 171,9 euro naar 156 miljoen euro, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (-27,0%). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de totale opbrengsten met 7,7 procent, en de advertentie-inkomsten uit print met 22,4 procent.
   
 • De totale kosten, genormaliseerd voor reorganisatielasten, boekverlies inzake de verkoop van de huis-aan-huisbladen en eenmalige advieskosten in verband met de twee openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer), dalen met 6,6 procent van 173,5 miljoen euro naar 162,1 miljoen euro als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en overige besparingsmaatregelen.
   
 • Genormaliseerd voor reorganisatielasten, eenmalige advieskosten en het boekverlies is een negatieve EBITDA gerealiseerd van 6,1 miljoen euro ten opzichte van een negatieve EBITDA van 1,6 miljoen euro vorig jaar.
   
 • De reorganisatielasten en het boekverlies (tezamen 4,6 miljoen euro) hebben hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van de huis-aan-huisbladen en afvloeiingskosten voor de Raad van Bestuur en leden van het Senior Management.
   
 • De eenmalige advieskosten inzake het traject van de openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer) bedragen in het eerste halfjaar 2017 8,2 miljoen euro en betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.
   
 • Het EBITDA-resultaat inclusief reorganisatielasten, eenmalige advieskosten en inclusief het boekverlies daalt van 1,9 miljoen euro negatief naar 19,0 miljoen euro negatief.
   
 • Ten gevolge van het aantreden van het nieuwe bestuur en gelet op de resultaatontwikkeling en de aanstaande verkoop van Keesing worden de doelstellingen zoals afgegeven op de Investor Relations dag van 27 september 2016 opnieuw bepaald.Toelichting op de financiële resultaten

De daling in de opbrengsten wordt vooral veroorzaakt door de daling van de totale advertentie-inkomsten van 49,5 miljoen euro naar 39,0 miljoen euro (-21,3%), inclusief het effect van portfoliowijzigingen (het stoppen met Dichtbij, het deels staken van activiteiten in Rotterdam/Utrecht en de verkoop van de huis-aan-huisbladen per 1 juni). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de totale advertentie-inkomsten met 19,2 procent. Dit betreft een combinatie van een daling van de advertentie-inkomsten uit print met 22,4% en een stijging van de digitale advertentie-inkomsten met 2,4 procent. Naast de portfoliowijzigingen zijn de belangrijkste oorzaken de dalende markt van printadvertenties en een sterk nadelig effect van reorgnisaties bij de sales- en marketingafdelingen.

De inkomsten uit abonnementen dalen gering, van 87,6 miljoen euro naar 84,6 miljoen euro (-3,4%), waarbij de afnemende omzet uit aantallen abonnees voor een deel is gecompenseerd met een prijsverhoging. De afname in aantal abonnees is vooral zichtbaar bij De Telegraaf en in mindere mate bij de regionale dagbladen.

De kosten, exclusief reorganisatielasten, boekverlies en de eenmalige advieskosten dalen van 173,5 miljoen euro naar 162,1 miljoen euro (-6,6%). Deze kostendaling hangt vooral samen met een afname van de personeelskosten ten gevolge van de in 2016 en 2017 doorgevoerde reorganisaties bij ondermeer de drukkerijen (eerste kwartaal 2016) en de sales- en marketingafdelingen (eind 2016, begin 2017). Daarnaast dalen de transport- en distributiekosten door portfoliowijzigingen en -optimalisaties en lagere oplagevolumes. Ook zijn de kosten voor externe adviseurs (exclusief de eenmalige advieskosten voor de openbare biedingen en de procedures bij de Ondernemingskamer) duidelijk lager. Daar tegenover staan echter aanloopkosten van het nieuwe online video platform Telegraaf VNDG die circa 5,0 miljoen euro bedragen in het eerste half jaar van 2017.

Het EBITDA resultaat inclusief bijzondere posten daalt van 1,9 miljoen euro negatief naar 19,0 miljoen euro negatief.

De reorganisatielasten over de eerste helft van 2017 bedragen 3,7 miljoen euro (2016: 0,3 miljoen euro) en hebben voornamelijk betrekking op de reorganisatie van de afdeling Operations als gevolg van de verkoop van de huis-aan-huisbladen en afvloeiingskosten van de Raad van Bestuur en leden van het Senior Management. De kosten in verband met de openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer) bedragen 8,2 miljoen euro en hebben betrekking op kosten voor juridisch en financieel advies. In totaal bedragen deze eenmalige advieskosten over 2016 en de eerste helft van 2017 circa 10 miljoen euro.

Het resultaat uit beëindigde bedijfsactiviteiten na belasting bedraagt 6,2 miljoen euro (2016: 8,9 miljoen euro) en heeft in 2017 enkel betrekking op de resultaten van Keesing. In 2016 zijn ook de resultaten van de in het radio-partnership met Talpa ingebrachte entiteiten (Sky Radio en Radio Veronica) in deze post opgenomen voor een bedrag van 3,7 miljoen euro. De opbrengsten van Keesing stijgen van 35,0 miljoen euro naar 35,4 miljoen euro (+1,1%), mede als gevolg van een toename van het aantal edities ten opzichte van vorig jaar. De kosten van dit bedrijfsonderdeel, exclusief afschrijvingen en amortisaties, nemen af met 4 procent van 25,1 miljoen euro naar 24,1 miljoen euro, hoofdzakelijk door procesoptimalisaties en andere kostenbesparingsmaatregelen. Dit resulteert in een stijging van de EBITDA van Keesing met 1,3 miljoen euro van 10 miljoen euro naar 11,3 miljoen euro (+13,0%).

Het nettoresultaat van TMG daalt van 3,1 miljoen euro winst naar 11,4 miljoen euro verlies. Zoals eerder beschreven zijn de belangrijkste oorzaken hiervoor de gedaalde omzet, hoge eenmalige advieskosten en aanloopkosten voor Telegraaf VNDG.

Per 30 juni 2017 is de netto liquiditeitspositie 20,1 miljoen euro negatief (dit betreft de revolverende rekening courant faciliteit van 22,1 miljoen euro minus 2 miljoen euro kaspositie) ten opzichte van een positieve netto liquiditeitspositie van 14,5 miljoen euro ultimo 2016. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de negatieve EBITDA, betaalde reorganisatielasten en de betaling van de nieuw vastgestelde waarde van de Radio Veronica licentie voor de periode 2011-2017 (14,7 miljoen euro inclusief rente). Daarnaast is er een effect van het presenteren van Keesing als aangehouden voor verkoop waardoor het banksaldo van Keesing onderdeel is van de activa aangehouden voor verkoop (4,7 miljoen euro).

Met de banken zijn adequate afspraken gemaakt over de financiering van TMG voor de huidige gang van zaken en voor na de verkoop van Keesing. De netto kasstroom uit de verkoop wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt deze kasstroom ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken.

Vooruitzichten

Na advies van de medezeggenschapsraden en bij verkregen goedkeuring op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 31 augustus, zal de verkoop van Keesing naar verwachting kort daarna worden afgerond.

De inkomsten uit advertenties en oplagen zullen naar verwachting ook in de tweede helft van 2017 onder druk staan. Het effect hiervan zal deels kunnen worden opgevangen door kostenbesparingen.

Tijdens de Investor Relations dag in september 2016 zijn doelstellingen geformuleerd voor 2019 en daarvan afgeleid ook voor het lopende jaar. Dit is vermeld in het jaarverslag van TMG over het jaar 2016. Ten gevolge van het aantreden van het nieuwe bestuur en gelet op de actuele resultaatontwikkeling en de effecten van de verkoop van Keesing, zullen de doelstellingen opnieuw worden geformuleerd. De nieuwe Raad van Bestuur maakt haar plannen voor de toekomst van TMG in het najaar bekend.

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; het online videoplatform Telegraaf VNDG; regionale dagbladen zoals het Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en - via een strategische samenwerking met Talpa - de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we merken en titels die zich richten op entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen. De missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen.

www.tmg.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie